Späť Verzia pre tlač

Mapa partnerov

aktualizované dňa: 08. 08. 2016

Názov organizácie Ulica Telefón Web
Asociácia leasingových spoločností SR Cintorínska 21 2/52 931 748 www.lizing.sk
811 08 Bratislava
Asociácia obchodníkov s cennými papiermi Čajakova 25 2/57 880 354 www.aocp.sk
811 05 Bratislava
Asociácia poskytovateľov spotrebiteľských úverov SR Karadžičova 8/A 421 917 172 188 www.apsu.sk
821 08 Bratislava
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.

Vysoká 17

811 06 Bratislava

2/49 236 111 www.bsse.sk
Centrálny depozitár SR, a.s. 29. augusta 1/A 2/59 395 111 www.cdcp.sk
814 80 Bratislava
Finančná správa SR

Lazovná 63

974 01 Banská Bystrica

048/4393111 www.financnasprava.sk
DataCentrum Cintorínska 5 2/59 278 111 www.datacentrum.sk
814 88 Bratislava
Ekonomická univerzita v Bratislave Dolnozemská cesta 1 2/67 295 111 www.euba.sk
852 35 Bratislava
Ministerstvo hospodárstva SR Mierová 19 2/48 541 111 www.economy.gov.sk
827 15 Bratislava
Ministerstvo spravodlivosti SR Župné nám. 13 2/59 353 111 www.justice.gov.sk
813 11 Bratislava
Ministerstvo školstva SR Stromová 1 2/59 374 111 www.minedu.sk
813 30 Bratislava
Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 2/50 941 111 www.minv.sk
812 72 Bratislava
Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1 2/57 871 111 www.nbs.sk
813 25 Bratislava
Národná rada SR Námestie Alexandra Dubčeka 1 2/54 415 601 www.nrsr.sk
812 80 Bratislava
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky Drieňová 24 2/48 297 111 www.antimon.gov.sk
826 03 Bratislava
Slovenská asociácia podnikových finančníkov Radničné námestie 4 2/43 635 667 www.asocfin.sk
821 05 Bratislava
Slovenská asociácia poisťovní Drieňová 34 2/43 429 985 www.slaspo.sk
820 09 Bratislava
Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve Galvaniho 7/D 2/32 660 183 www.sasp.sk
821 04 Bratislava
Slovenská banková asociácia Rajská 15/A 2/57 205 301 www.sbaonline.sk
811 08 Bratislava
Slovenská kancelária poisťovateľov Trnavská cesta 82 2/44 455 452 www.skp.sk
826 58 Bratislava
Slovenská komora audítorov Záhradnícka 62 2/50 206 302 www.skau.sk
820 05 Bratislava
Slovenská komora certifikovaných účtovníkov Prievozská 14/A 2/53 412 954 www.skcu.sk
821 09 Bratislava
Slovenská komora daňových poradcov Nám. SNP 7 48/4 124 393 www.skdp.sk
974 01 Banská Bystrica
Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21 2/57 289 100 www.konsolidacna.sk
814 99 Bratislava
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Štefánikova 27 2/57 292 111 www.szrb.sk
814 99 Bratislava
Sociálna poisťovňa Ul. 29. augusta 8 2/59 248 111 www.socpoist.sk
813 63 Bratislava
Úrad pre dohľad nad výkonom auditu Slovanská 1 2/57267511 www.udva.sk
811 07 Bratislava
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Bajkalská 27 2/ 58100411 www.urso.gov.sk
820 07 Bratislava
Úrad vlády Slovenskej republiky Námestie slobody 2/57 295 111 www.government.gov.sk
  813 70 Bratislava