Späť Verzia pre tlač

Štátny rozpočet v novembri so schodkom 855 mil. eur

03. 12. 2018

ImgCont/1_New_image/FotoPressDep/nove_bankovky.jpg

Príjmy štátneho rozpočtu oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli vyššie o 1,047 mld. eur, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 8,8 %. Výdavky štátneho rozpočtu boli medziročne vyššie o 921,7 mil. eur (+7,1 %). Štátny rozpočet tak dosiahol ku koncu novembra 2018 schodok vo výške 855,8 mil. eur. Uvedené hospodárenie znamenalo medziročné zníženie schodku štátneho rozpočtu o 125,6 mil. eur (-12,8 %).

Medziročný nárast daňových príjmov predstavoval 800,7 mil. eur (+8 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 517,8 mil. eur, pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 188,1 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 65,4 mil. eur a pri dani vyberanej zrážkou vo výške 32,8 mil. eur. Negatívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 1 mil. eur.

Pozitívne sa vyvíjali príjmy z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému nárastu o 256,4 mil. eur. V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému nárastu o 4,5 mil. eur (+0,6 %). Medziročný nárast bol zaznamenaný pri iných nedaňových príjmoch vo výške 19,4 mil. eur a pri kapitálových príjmoch vo výške 4,8 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 35,2 mil. eur (-3,2 %). V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 438,2 mil. eur, s čím súvisí aj nárast čerpania zdrojov spolufinancovania o 81,9 mil. eur.

Bilancia štátneho rozpočtu
(v tis. eur) Skutočnosť

2017
Skutočnosť
k
30.11.2017
Schválený
rozpočet
2018
Skutočnosť
k
30.11.2018
% plnenia ŠR
v roku 2017
% plnenia ŠR v roku 2018
Index
2018 / 2017
(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu 14 014 129 11 955 617 13 982 810 13 002 943 85,3% 93,0% 108,8%
Daňové príjmy 11 152 446 9 968 653 11 361 518 10 769 329 89,4% 94,8% 108,0%
EÚ príjmy 1 422 488 882 685 1 378 419 1 139 136 62,1% 82,6% 129,1%
Dividendy 599 085 393 170 430 509 378 905 65,6% 88,0% 96,4%
  z toho:  štátny rozpočet 599 068 393 153 430 499 378 895 65,6% 88,0% 96,4%
  MH Manažment, a. s. 17 17 10 10 100,0% 100,0% 58,8%
Ostatné príjmy 840 110 711 109 812 364 715 573 84,6% 88,1% 100,6%
Výdavky štátneho rozpočtu 15 234 261 12 937 030 15 955 715 13 858 708 84,9% 86,9% 107,1%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 1 166 569 1 102 373 1 151 189 1 067 115 94,5% 92,7% 96,8%
EÚ výdavky 1 432 124 992 518 1 378 419 1 430 696 69,3% 103,8% 144,1%
Spolufinancovanie 227 034 156 977 220 617 238 901 69,1% 108,3% 152,2%
Odvod do EÚ vrátane rezervy 634 172 583 320 768 122 639 052 92,0% 83,2% 109,6%
Transfer Sociálnej poisťovni  415 325 375 794 255 392 106 413 90,5% 41,7% 28,3%
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu 11 359 037 9 726 048 12 181 976 10 376 531 85,6% 85,2% 106,7%
Schodok štátneho rozpočtu -1 220 132 -981 413 -1 972 905 -855 765 80,4% 43,4% 87,2%Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR