Späť Verzia pre tlač

Slovník pojmov

B
Bežné výdavky Bežnými výdavkami sú najmä rozpočtové výdavky na mzdy a platy, služby, materiál určený na spotrebu, ako aj platby za trvanlivé tovary a vybavenie na vojenské účely, na výstavbu vojenského charakteru a vojenských budov. Ďalej sem patria rozpočtové výdavky určené iným právnickým osobám a fyzickým osobám podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.
D
Deficit Prebytok rozpočtových výdavkov nad rozpočtovými príjmami.
Dlh Celková suma nesplatených záväzkov vlády, vrátane záväzkov ostatných subjektov verejnej správy a záväzkov.
E
Eurostat Štatistický úrad EÚ založený v roku 1953 so sídlom v Luxemburgu. Jeho úlohou je poskytovať spoľahlivé a objektívne štatistické údaje na európskej úrovni, ktoré umožnia porovnávanie a hodnotenie krajín a regiónov.
F
Fiškálna decentralizácia / decentralizácia verejnej správy Zmena vzťahov a kompetencií medzi štátnym rozpočtom a rozpočtami územnej samosprávy s cieľom posilnenia finančnej nezávislosti a zodpovednosti územnej samosprávy pri poskytovaní služieb občanom.
H
Hrubý domáci produkt Základný ukazovateľ výkonnosti ekonomiky, ktorý vyjadruje hodnotu všetkých tovarov a služieb, ktoré sa v krajine vyprodukovali v danom roku. Zahŕňa spotrebu, súkromné domáce investície, spotrebu a investície vlády a čistý vývoz (rozdiel medzi vývozom a dovozom). S hodnotou HDP sa porovnáva výška deficitu verejných financií, pretože HDP vyjadruje celkové zdroje ekonomiky a teda aj jej schopnosť splácať deficit a dlh. Pomer deficitu verejných financií k HDP je jedným z Maastrichtských kritérií.
K
Kapitálové výdavky Kapitálovými výdavkami sú najmä rozpočtové výdavky na obstaranie a zhodnotenie hmotného a nehmotného majetku, výdavky na tvorbu hmotných a mobilizačných rezerv, ako aj príspevky a dotácie iným právnickým osobám a fyzickým osobám na uvedené účely podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.
Kohézny fond Finančný nástroj EÚ, ktorý podporuje projekty dopravnej infraštruktúry a životného prostredia.
M
Mzdy a poistné Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania osobám v pracovnom pomere, v služobnom pomere a v štátnozamestnaneckom pomere (vrátane zamestnancov zahraničnej služby) a za výkon verejných funkcií. Patria sem aj odvody sociálneho poistenia a odvody do zdravotných poisťovní.
O
Odvody sociálneho poistenia Odvody na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie (starobné a invalidné), úrazové poistenie, garančné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a poistné do rezervného fondu sociálneho poistenia (platia len zamestnávatelia a živnostníci).
P
Povstupové fondy Štrukturálne fondy a Kohézny fond. Finančné prostriedky z povstupových fondov sú súčasťou štátneho rozpočtu SR.
Prebytok Prebytok rozpočtových príjmov nad rozpočtovými výdavkami.
Predvstupové fondy Finančné nástroje EÚ, ktoré Slovenská republika využíva pred vstupom do EÚ a po vstupe z nich môže čerpať finančné prostriedky do konca roku 2006. Patria medzi ne fond PHARE, ISPA a SAPARD.
Príjmy verejných financií Všetky daňové a nedaňové príjmy, ktoré sa stávajú súčasťou štátneho rozpočtu alebo rozpočtu iného subjektu verejnej správy.
Program Súhrn integrovaných a vyvážených aktivít (prác, činností a dodávok), vykonávaných na dosiahnutie konkrétneho výsledku v rámci funkcií vykonávaných vládou.
R
Rozpočtová kapitola Ministerstvo alebo iná štátna organizácia, ktorej výdavky a príjmy sú samostatne vyčlenené v rozpočte.
Rozpočtový proces Zákonom upravené postupy pre prípravu, analýzu, realizáciu a hodnotenie štátneho a verejného rozpočtu.
S
Strednodobý finančný výhľad Odhad hlavných ukazovateľov vývoja verejných financií, najmä rozpočtových príjmov a výdavkov na obdobie 3-5 rokov. Jeho cieľom je efektívne riadenie a znižovanie deficitu verejných financií.
Štátny rozpočet Základný nástroj štátnej finančnej politiky, prostredníctvom ktorého sa získavajú alebo poskytujú prostriedky štátu.
Štrukturálne fondy Nástroje štrukturálnej politiky EÚ. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond – usmerňovacia sekcia a Finančný nástroj na usmerňovanie rybolovu.
T
Tovary a služby Kategória výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie, do ktorej patria napríklad platby za materiál, energiu, cestovné náhrady, dopravné, školenia, opravy a údržbu.
Transfery Výdavky vyplatené bez toho, aby za ne ich príjemcovia poskytovali nejaké protislužby alebo tovary (jednostranné platby). Ide o príspevky a dotácie fyzickým a právnickým osobám a návratné finančné výpomoci.
V
Verejný rozpočet Rozpočet prostriedkov verejnej správy. Jeho súčasťou je štátny rozpočet, rozpočty ústrednej správy (štátne rozpočtové a príspevkové organizácie, Slovenský pozemkový fond, Fond národného majetku, verejné vysoké školy a štátne účelové fondy), rozpočty územnej samosprávy (obce a VÚC) a fondy sociálneho a zdravotného zabezpečenia (Sociálna poisťovňa a zdravotné poisťovne). Ústredná správa je financovaná priamo zo štátneho rozpočtu v rámci rozpočtov príslušných kapitol, ostatné zložky verejného rozpočtu dostávajú zo štátneho rozpočtu transfery.
Viacročný rozpočet Rozpočet príjmov a výdavkov na tri alebo viac rokov. Umožňuje odhad vývoja štátneho a verejného rozpočtu v budúcich rokoch na základe súčasných politík. Každý rok sa prehodnocuje a pri zostavovaní rozpočtu sa odhad vždy dopĺňa o ďalší rozpočtový rok.
Výdavky verejných financií Rozpočtové prostriedky pridelené na financovanie aktivít vlády za účelom dosiahnutia konkrétnych výsledkov.
Východiská rozpočtu Počiatočná suma výdavkov rozpočtovej kapitoly na nasledujúci rozpočtový rok vyčíslená na základe rokovania medzi kapitolou a ministerstvom financií.