Späť Verzia pre tlač

Vízia MF SR

aktualizované dňa: 27. 08. 2018

Vízia Ministerstva financií Slovenskej republiky 

„Ministerstvo financií Slovenskej republiky stráži verejné financie a snaží sa o dobrý finančný stav a prosperitu Slovenska“.

Hlavným úsilím vedenia ministerstva je zabezpečiť súlad príjmov a výdavkov verejnej správy s makroekonomickými a strategickými cieľmi politík vlády, sledovanie ich efektívneho využitia,  fiškálna konsolidácia a dlhodobá udržateľnosť verejných financií v  rámci eurozóny, dodržiavanie pravidiel pri nakladaní s verejnými zdrojmi, účinná implementácia finančných nástrojov EÚ a inej zahraničnej pomoci pri dodržiavaní zásad správneho finančného riadenia, zníženie daňového zaťaženia nízko a stredne príjmových skupín, zníženie daňových a colných únikov a potláčanie šedej ekonomiky. Ďalší rozvoj štrukturálnych reforiem  podporí ekonomický rast, dlhodobú konkurencieschopnosť  slovenskej ekonomiky s cieľom priblíženia životnej úrovne obyvateľov SR európskemu priemeru.

Pre pokračovanie úspešného vývoja Slovenska je nevyhnutná existencia kvalitnej štátnej správy. Ministerstvo financií má kľúčové  postavenie v štátnej správe, čo je významným predpokladom na to, aby realizované zmeny  boli udržateľné a  aby sa postupne skvalitňovali.

Vedenie Ministerstva financií Slovenskej republiky smeruje svoje úsilie k tomu, aby MF SR na úrovni celej rozpočtovej kapitoly, ako aj na úrovni služobného úradu  predstavovalo inštitúciu, ktorá efektívne plní svoje úlohy a zároveň má dobrý kredit a dobré meno smerom k verejnosti a iným inštitúciám a partnerom, ako aj dovnútra smerom k zamestnancom. Dosiahnutie tejto vízie bude charakterizované naplnením širokého spektra dôležitých princípov a zásad, ako aj existenciou relevantných systémových mechanizmov a procesov. 

Činnosť Ministerstva financií Slovenskej republiky má jednoznačne zadefinovaných užívateľov svojich výstupov, ktorými sú najmä občania, fyzické a právnické osoby predovšetkým z podnikateľskej sféry, organizácie verejnej správy, vláda, parlament,  vo významnej miere inštitúcie EÚ, medzinárodné finančné inštitúcie, národné finančné inštitúcie, regionálne a miestne samosprávy, mimovládne organizácie a  vzdelávacie inštitúcie.

Plnenie úloh Ministerstva financií Slovenskej republiky ako kapitoly je podmienené efektívnym fungovaním ministerstva ako úradu na princípoch modelu výnimočnosti EFQM. Úrad má zavedenú racionálnu organizačnú štruktúru, skúsených a motivovaných zamestnancov, zodpovedajúce materiálne vybavenie, dobre fungujúce systémy riadenia a vnútorných informačných a komunikačných tokov a súvisiace procesy, ako aj mechanizmy komunikácie smerom navonok.
Významným cieľom fungovania Ministerstva financií Slovenskej republiky ako úradu je popri napĺňaní podmienok efektívneho fungovania Ministerstva financií Slovenskej republiky ako kapitoly tiež úroveň spokojnosti užívateľov služieb úradu Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Úspešné naplnenie tohto poslania je podmienené existenciou nasledovných princípov, zásad a mechanizmov v deviatich kľúčových oblastiach. Zatiaľ čo väčšina zásad, mechanizmov a procesov sa uplatňuje rovnako na obidvoch úrovniach, ministerstvo ako kapitola a samotný úrad má svoje špecifiká. 

1. Vodcovstvo
Otvorené komunikovanie s ostatnými subjektami verejnej správy
Prijímanie podnetov a názorov z externého prostredia 
Vedenie podporujúce iniciatívne riešenie vonkajších podnetov
Vedenie podriadených organizácií na partnerskej báze a otvorená komunikácia s nimi
Dôsledné fungovanie ministerstva ako vzoru moderných a efektívnych spôsobov vedenia a riadenia štátnej správy

Kľúčovú úlohu vo fungovaní ministerstva zohráva otvorená komunikácia na všetkých úrovniach riadenia. Preto je súčasťou vízie úradu MF SR aj aplikácia ďalších princípov:

Prijímanie názorov a podnetov  zamestnancov
Otvorené komunikovanie v rámci vedenia
Podporovanie vnútornej demokracie s jasne definovanou zodpovednosťou
Zodpovedné a samostatné pristupovanie k riešeniu, ktoré vedie k naplneniu cieľov MF SR ako kapitoly tak aj úradu
Vzorné správanie vedúcich zamestnancov

2. Politika a stratégia
Zásadné presadzovanie dlhodobého prístupu založeného na myšlienke dlhodobo udržateľného rastu slovenskej ekonomiky
Presadzovanie programového a dlhodobého prístupu k štátnym financiám do spôsobu práce ostatných ministerstiev a iných vládnych úradov 
Presadzovanie programového a dlhodobého prístupu k štátnym financiám do myslenia a spôsobu práce všetkých sekcií, odborov a kľúčových zamestnancov ministerstva
Trvalé zlepšovanie fungovania ministerstva ako inšpirácia pre ďalšie rezorty a celý verejný sektor
Systematické monitorovanie, vyhodnocovanie a aktívne reagovanie na signály z vonkajšieho prostredia 

3. Zamestnanci
Budovanie a udržiavanie stabilného tímu kvalitných a kvalifikovaných ľudí
Vystupovanie všetkých zamestnancov MF SR v roli pomocníkov a poradcov pre všetkých, ktorí to potrebujú je konštruktívne a komunikatívne
Existencia systémových nástrojov na účinnú diferenciáciu pri odmeňovaní a motivácii zamestnancov
Systematické podporovanie odborného a kariérneho rastu zamestnancov  rozpracované v  dlhodobom pláne pre vzdelávanie
Podporovanie zdieľania informácií, dialógu a spolupráce medzi útvarmi
Odmeňovanie zamestnancov  na základe ich príspevku k napĺňaniu cieľov ministerstva, zohľadňujúce podané výkony a zároveň motivačné vo vzťahu k budúcim výkonom

4. Partnerstvo a zdroje
Úrad MF SR dodržiava etické štandardy spolupráce  s externými partnermi. Zároveň  aktívne a efektívne využíva disponibilné materiálne a finančné zdroje vrátane informačných a komunikačných technológií. V záujme efektivity transparentne spolupracuje aj so súkromným sektorom.

Aktívne spoluvytváranie partnerských vzťahov, prinášajúcich prospech politickej a ekonomickej pozícii SR
Účinné využívanie externých partnerstiev všade, kde je to v duchu definovanej stratégie a v záujme celkovej efektivity
Vytváranie etických štandardov spolupráce s externými partnermi a dôsledná pozornosť ich dodržiavania vo vlastnej praxi i v širšom kontexte štátnej správy 
Efektívnejšie využívanie majetku ministerstva a pridelených rozpočtových zdrojov

5. Procesy
Kľúčové procesy a mechanizmy sú na ministerstve nastavené v prvom rade s cieľom plniť hlavné úlohy rezortu efektívne, v požadovanej kvalite a včas.

Zavedenie procesného riadenia vo všetkých kľúčových oblastiach
Trvalé zlepšovanie fungovania MF SR prostredníctvom procesného riadenia, systematického merania a monitorovania výkonnosti
Existencia jasných a prehľadných štandardov, určujúcich vnútorné mechanizmy práce ministerstva
Nastavenie a riadenie procesov so základným cieľom naplnenia úlohy MF SR ako kapitoly 
Pružné riadiace procesy a rozhodovanie


6. Výsledky vo vzťahu k užívateľom
Priebežné overovanie úspešnosti pôsobenia zohľadňujúce občana a spoločnosť ako celok ako rozhodujúceho užívateľa výsledkov činnosti 
Aktívne sledovanie miery akceptácie a pochopenia zo strany rozhodujúceho užívateľa
Systematické abstrahovanie od vplyvov populárnych tlakov a krátkodobých kampaní pri  vyhodnocovaní postojov a spokojnosti užívateľov
Jasné zadefinovanie užívateľov „kľúčových“ procesov 
Zabudovanie vnútorných a vonkajších mechanizmov monitorovania napĺňania základného strategického cieľa a spokojnosti užívateľov služieb MF SR
Aktívne premietanie spätnej väzby naplnenia základného strategického cieľa a spokojnosti užívateľov 
Aktívne sledovanie a meranie vnútorných faktorov výkonnosti procesov ovplyvňujúcich napĺňanie základného strategického cieľa a spokojnosti užívateľov 


7. Výsledky vo vzťahu k zamestnancom
Ministerstvo pravidelne monitoruje výkony svojich zamestnancov, ale aj ich spokojnosť  s fungovaním ministerstva a s pracovnou atmosférou. Cieľom monitorovania názorov je snaha o predchádzanie nedorozumeniam a problémom v personálnej oblasti.

Zabudovanie mechanizmov sledovania vnútornej atmosféry a jej dlhodobého vývoja
Systematické monitorovanie názorov zamestnancov, predchádzanie nedorozumeniam a problémom v personálnej oblasti 
Sledovanie a vyhodnocovanie postoja zamestnancov


8. Výsledky vo vzťahu ku komunitám
Dôležitým atribútom práce ministerstva je aj dobrý kredit medzi relevantnými skupinami užívateľov výstupov, inými ministerstvami, ako aj s organizáciami, ktorých činnosť sa prelína s činnosťou ministerstva.

Monitorovanie úrovne pôsobenia v rámci orgánov štátnej správy a inštitúcii s podobným alebo prelínajúcim sa predmetom činnosti
Plánovanie, monitorovanie a vyhodnocovanie postavenia medzi inštitúciami podobného zamerania na medzinárodnej úrovni
Vyhodnocovanie a posilňovanie vzťahov s relevantnými mienkotvornými inštitúciami a komunitami 
Sledovanie a riadenie vzťahov s médiami
Systematické vyhodnocovanie úrovne vzťahov s podnikateľskou sférou a občanmi, koncipovanie a vyhodnocovanie informačných a komunikačných kampaní
Monitorovanie úrovne pôsobenia v rámci orgánov štátnej správy
Vyhodnocovanie a posilňovanie vzťahov s relevantnými mienkotvornými inštitúciami a komunitami

9. Kľúčové výsledky výkonnosti
Ministerstvo zachováva kontinuitu v rozvíjaní hodnôt, cieľov a zámerov. Základným cieľom MF SR je vytváranie podmienok pre dynamický a udržateľný rast slovenskej ekonomiky. Prostriedkom pre napĺňanie tohto cieľa je efektívne riadenie verejných financií, vrátane efektívneho výberu daní a ciel. MF SR pravidelne hodnotí napĺňanie svojich cieľov. Zároveň monitoruje spokojnosť vonkajšieho prostredia a aktívne reaguje.

Existencia prostredia pre dlhodobo udržateľný rast slovenskej ekonomiky
Efektívny systém riadenia  a konsolidácie verejných financií
Efektívny systém spracovania účtovníctva o  príjmoch, výdavkoch a majetku štátu, zavedenie jednotného štátneho účtovníctva a výkazníctva,  rozvoj systému štátnej pokladnice
Efektívny systém výberu a správy daní, zjednotenie výberu daní, cla a poistných odvodov
Efektívny systém rozpočtovania, riadenia štátneho dlhu a likvidity
Efektívny systém finančných vzťahov s EÚ
Zdokonalený legislatívny a inštitucionálny rámec pre efektívny a transparentný finančný trh
Dlhodobo stabilný, konsolidovaný a motivovaný tím zamestnancov MF SR
Efektívne a rýchle poskytovanie služieb úradom MF SR
Efektívny systém zabezpečovania koordinácie systému finančnej kontroly, vnútorného a vládneho auditu v rámci Slovenskej republiky