Späť Verzia pre tlač

Ministerstvo financií SR plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie so zámerom zabezpečenia kontinuálneho funkčného, technologického a plošného rozvoja Rozpočtového informačného systému – RIS

20. 09. 2018

Realizácia predmetnej zákazky bude spočívať v úpravách súčasného informačného systému, dopracovaní nových funkčností a v zabezpečení zhody funkčného pokrytia aplikácie s aktuálnymi legislatívnymi normami platnými v SR a legislatívou s EÚ.

Funkčný rozvoj RIS bude realizovaný v oblasti rozpočtovacieho procesu na úrovni štátnej správy, rozpočtovania a výkazníctva na úrovni územnej samosprávy ako aj v oblasti Registra účtovných závierok s cieľom zabezpečiť zefektívnenie a skvalitnenie IT podpory rozpočtového procesu na Ministerstve financií SR, rozpočtových kapitolách ako aj organizáciách štátnej správy a samosprávy, procesov predkladania a zverejňovania účtovných dokumentov a taktiež uspokojenia potrieb vyplývajúcich zo zmien korešpondujúcej národnej a európskej legislatívy.

Rozpočtový informačný systém od svojho vzniku v roku 1996 pokrýva podporu riadiacich procesov štátu, tvorí kľúčový pilier riadenia verejných financií, a to najmä vo vzťahu k rozpočtovému riadeniu a alokácii finančných zdrojov v rámci celej verejnej správy. RIS je úzko integrovaný so všetkými ostatnými systémami zabezpečujúcimi správu verejných financií prevádzkovanými Ministerstvom financií SR, ktorými sú IS ŠP – informačný systém Štátnej pokladnice, ITMS – IT monitorovací systém pre štrukturálne fondy a kohézny fond, ISUF – informačný systém účtovníctva fondov, CKS – centrálny konsolidačný systém, EIS – ekonomický informačný systém  Ministerstva financií SR poskytujúci služby aj pre iné rezorty ako i pre ekonomické informačné systémy iných rezortov ako i organizácií.

Predpokladaná hodnota zákazky je 6 250 000 eur bez DPH  s dobou realizácie do 31.12.2019.